Nadgradnja programov za gradbeništvo

Linko4

TOWER7
ArmCad
Metal Studio

Radimpex nadgradnja

Forum Radimpex

EC8 - SLO

TOWER6

Tukaj si lahko naložite datoteko s podatki za 'Tip spektra' kot SLO nacionalni dodatek za tip tal A in E.  Datoteka Tower.$pec se mora nahajati v mapi: x:\Documents and Settings\User\Application Data\Radimpex\Tower6\

TOWER5

Za izračun multimodalne spektralne analize se mora upoštevati SLO spektralna krivulja, ki se razlikuje od tiste, ki je po 'defaultu' v TOWER5 za EC8 (stari EC). Za tak preračun se mora izbrati opcija 'poljubna spektralna krivulja', katero uporabnik lahko ročno poda iz standarda in to za vsak tip tal posebej.

Tukaj si lahko naložite datoteko s podatki za poljubno spektralno krivuljo za SLO EC8. V njej so podatki za spektralne krivulje za tip tal A-D, odziv tip 1.

Datoteko morate shraniti v mapo Program Files / Radimpex / Tower5.

Pri preračunu s poljubno spektralno krivuljo se mora podati direktni koeficient  k = ag/q/g
(ag = Yi x agr, agr iz nacionalnega dodatka, Yi  faktor pomembnosti, q faktor obnašanja, g=9.81).

Faktorji pomembnosti za objekte so v SLO EC8 ravno obratni od originalnih EC8.


Dimenzioniranje betona - osnove

Dodatna originalna pojasnila, ki detajlno predstavljajo teoretične osnove in praktično implementacijo algoritma dimenzioniranja betona. Vključujejo tudi postopke kreiranje kombinacijskih shem, preračun razpok in pomikov. Dokument ni preveden.


TOWER5 verzija 5.5 - build 6126 21.9.2007 

Navodila Tower5.PDF

TOWER4 (ZIP 10 MB) - ver. 4.3.

ArmCad 2000 (ZIP 10 MB) - ver. 2.3.3

Navodila ArmCad 2000.(pdf, zip 10 MB)


License Manager (V 8.31) (5.2 MB) - novejši serverski program za HASP NET ključ.

Sled do NetHASP Licence Manager-ja, verzija 8.31, ki je potreben za delo mrežnih verzij programa. Razpakirajte ZIP in štartajte program 'lmsetup.exe'. 

HASP gonilniki  

Sled do nadgradnje gonilnikov za HASP ključe.

Kontrola HASP_HL ključa

TOWER nadgradnje in novosti - Radimpex


TOWER8.1 - dodatne funkcionalnosti

TOWER8 - razlike glede na Tower7

 • TOWER8
 • 2.12.2019, ver .8225
 • Najpomembnejše novosti v tej verziji so: nove družine jeklenih profilov (UPE in UP), sprememba načina prikaza vplivov za multimodalne seizmične obtežne primere in njihovih kombinacij, prikaz diagrama procenta armiranja gred, izboljšava ukaza rezultanta reakcij, nova vrsta render-ja - realističen render in še mnogo drugih...
  Spisek novosti za to verzijo so:
 • Dodani sta dve  novi družini profilov, UPE in UP. To so valjani U profili s paralelnimi stojinami. V izdaji programa je dodana pomožna baza profilov (Tower_8200UPE.$prf), ki vsebuje dve skupini teh profilov. Izvoz teh profilov v Metal Studio bo realiziran v prvi posodobitvi  Metal Studia.
 • Za SRSS ali multimodalni seizmični obtežni primer je izvršena sprememba načina prikazovanja vplivov. Od sedaj se vplivi prikazujejo dvoznačno in diagrami se rišejo z obeh strani, ker predstavljajo obseg vpliva in ne samo pozitivno vrednost.
 • Prikaz diagrama procenta armiranja gred/stebrov in prikaz maksimalne in minimalne vrednosti procenta armiranja po gredi/stebru za potrebno in za osvojeno armaturo.
 • V dialogih ukazov za pregled preseka v plošči, kontroli plošč na preboj, dimenzioniranja zidov in dimenzioniranja reduktorjev, je omogočen vklop/izklop vidnosti entitet, ki se pregledujejo, kot tudi večkratni izbor.
 • Uveden je novi ukaz - pregled reduktorja.
 • Ukaz kontrola setov od sedaj lahko prikazuje in razvršča entitete po uporabljenem materialu za dimenzioniranje (beton, jeklo, les)
 • Izboljšava ukaza „Rezultanta reakcij“. Omogočen je tudi grafični prikaz in kreiranje poročila.
 • Omogočen je preračun, prikaz in poročilo interakcijskega diagrama pri dimenzioniranju reduktorja.
 • Uvedena je možnost prikazovanja smeri rezultante prečne sile v ploščah (sile pravokotno na ravnino plošče)
 • Uveden je novi način prikaza modela v 3D pogledu - realistični render. To je vrsta polnega render-ja s poudarkom kontur-robov.
 • V dimenzioniranju gred po EC8 EN (Capacity Design) je omogočen tudi poljuben vnos dolžine svetle odprtine grede.
 • Uveden je točnejši način preračuna velikosti slučajne ekscentricitete etažne mase pri seizmičnem preračunu.
 • Izboljšan način za določitev računske ovojnice momentov seizmičnih zidov (EC8 EN), s katerim se dobi optimalnejša ovojnica na račun minimalnega povečanja vrednosti ekstremnega momenta.
 • V dialoge za sete plošč in gred je dodana kolona za vnos opomb. Prikaz opombe seta je dodan tudi v dialogu za kontrolo setov plošč in gred, dialogu vidnosti po setih in v poročilu setov gred.
 • Sprememba v algoritmu določevanja togosti elastične zveze z delno (procentualno podano) sprostitvijo. Linearna funkcija za določitev togosti je zamenjana z eksponentno. Nanaša se na robne pogoje v plošči, sprostitev vplivov na koncih gred in na zveze.
 • V primeru ko neke konfiguracijske datoteke ni na svojem mestu, se naredi kopiranje pri inštalaciji, tudi ko je izbrana ohranitev starih konfiguracijskih datotek. Tako je tudi pri hitri inštalaciji.
 • V optimizaciji dimenzioniranja jeklenih nosilcev z optimizacijo izbora prečnega prereza, je omogočeno sortiranje kolon v dialogu.
 • Omogočeno je določevanje vplivov prereza za vplive (Ns s širino) pri SRSS ali multimodalni seizmični obtežbi ali kombinaciji z njimi.
 • Pohitritev v algoritmu za dimenzioniranje niza zidova z optimalnejšim načinom branja in določevanja vplivov v vsakem preseku zida.
 • Omogočeno je dimenzioniranje reduktorjev v primeru, da so vse linije armature podane kot „znana armatura“ (program v tem primeru ne računa potrebne armature, ampak samo kontrolo znane armature).
 • Izboljšava ukaza za prikaz napetosti v prerezu grede - omogočen je izbor referenčne točke za prikaz napetosti z miško in olajšan izbor karakterističnih točk.
 • V dialogu za določanje načina armiranja v reduktorju, je omogočen večkratni izbor in dodelitev vrednosti na desni gumb miške.
 • Omogočeno je zaklepanje slojev pomožnih osi – te pomožne ose se ne morejo brisati, menjati in premikati.
 • Omogočeno je generiranje poročila tudi za sete ter konture točkovnih in linijskih zvez v veji "konstrukcija" editorja papirja.
 • V dimenzioniranju gred/stebrov po EC8 EN (Capacity Design) je uvedena možnost vnosa koeficienta ojačitve γRD za grede in stebre, posebej za DCM in DCH model.
 • Prikazovanje koordinatnega sistema reduktorja v dialogu in poročilu
 • V EC2 EN baziranih predpisih je omogočen vnos koeficienta αcc – koeficient za upoštevanje dolgotrajnih efektov na trdnost betona.
 • Sprememba v nazivih betona za EC2 EN bazirane predpise. Namesto C12, C16, C20… so sedaj oznake C12/15, C16/20, C20/25. Sprememba se nanaša samo na prvo inštalacijo na računalnik, ker se ne bodo menjale obstoječe konfiguracijske datoteke uporabnika.
 • Omogočeno je, da SRSS kombinacija seizmičnih obtežnih primerov za Capacity Design, razen dveh seizmičnih za horizontalen vpliv, lahko vsebuje tudi tretji za vertikalen vpliv.
 • V dialog za seizmični preračun po EC8 EN baziranih predpisih, je omogočen vnos parametrov avg/ag spektralne krivulje vertikalnega delovanja potresa.
 • Dodana je možnost shranjevanja načina armiranja reduktorjev v konfiguracijsko datoteko. Reduktorji z isto geometrijo bodo lahko uporabili že prej shranjeno konfiguracijo načina armiranja.
 • Pri generiranju txt poročila za grede je omogočeno, da se upoštevajo samo sile iz končnih in ne notranjih vozlišč grede.
 • V ukazu za vnos polilinije, podukaz Offset, je uvedeno pomnjenje in možnost hitrega izbora zadnje uporabljene vrednosti offseta.
 • Razen teh novih funkcij, ta Build vsebuje tudi večje število izboljšav, optimizacij in popravkov.
 • 9.4.2019, ver .8123
 • V TXT poročilu seizmičnega preračuna EC8 z metodo prečnih sil, je dodan izpis kote vpetosti.
 • Pri seizmičnem preračunu (predpisi EC8 metoda prečnih sil in JUS metoda ekv. statične obtežbe) se je določitev mase nad nivojem kote vpetosti naredilo brez geometrijske tolerance in je tako v nekaterih primerih lahko bila masa na nivoju kote vpetosti vključena v preračun.
 • Popravek površinske obtežbe narejene s čarovnikom za sneg, ki se prenaša na sistem gred, obtežba se ni generirala.
 • Omogočena je uporaba računske ovojnice sil pri dimenzioniranju niza zidova in uporaba faktorja nadstropnih mas (koeficient φ) za seizmični preračun po EC8 z metodo prečnih sil.(TD3529, TD3530)
 • Popravek napake pri generiranju txt poročila za grede - (sile grupirane po vozliščih), za obtežni primer ovojnice in ko je za prikaz izbran samo en edini vpliv. (TD3528)
 • Izvoz v RTF poročilo dimenzioniranja niza zidov z računsko ovojnico ni bil dobro formatiran. (TD3478)
 • Napačen prikaz lokalnih osi v dialogu pri vnosu robnih pogojev v plošči (TD3475)
  Regularnost v tlorisu in center togosti sta se izračunala s statičnim namesto s seizmičnim modelom.
 • Napačen prikaz okvira grafičnega bloka pri njegovem raztegovanju, ko se dela na monitorjih velike resolucije (Hor >2500)
 • Popravek napake v prikazovanju poročila, zaradi katere so se v nekaterih primerih širine tabel naključno menjale.(TD3417)
  Popravek problema nezmožnosti izbora mas v ukazu „Mase“ v 3D oknu (TD3459)
 • Izpis pravilnih enot za togost posteljice tal iz polprostora
 • Popravek problema z občasno naključno spremembo širine obstoječe tabele v poročilu po dodajanju novega bloka ali generiranja poročila. (TD3417)
 • Popravek napake prikaza vrednosti v poročilu točkovnih obtežb v primeru, ko so bile samo momentne. (TD3416)
 • Popravek napake v dialogu za vnos vhodnih podatkov za dimenzioniranje lesa , v nekaterih primeri se ni pomnila sprememba materiala. (TD3415)
 • Popravek napake pri istočasnem raztegovanju več lukenj v plošči. (TD3395)
 • Zmanjšana minimalna vrednost spodnjega roba papirja v poročilu z 8 na 5 mmKompletna SLO navodila za TOWER7(PDF 55 MB, 1.10.2013)

 • TOWER7
 • 21.2.2018, ver .7650
 • Najpomembnejše spremembe se nanašajo na izboljšave postopkov z upoštevanjem  vpliva II.reda pri dimenzioniranju betonskih gred in stebrov po EC8 (Capacity Design).
 • Sprememba pomena koeficientov pri obtežnih primerih s SRSS kombinacijami. Namesto dosedanjega pomena: kvadratni koren iz: k1xI^2 + k2xII^2, je novi pomen kvadratni koren iz: (k1xI)^2 + (k2xII)^2. V primerih, da so koeficienti z obtežnimi primeri bili 1, ta sprememba ne bo naredila nobene razlike.
 • Spremembe so tudi v postopku ter poročilu kontrole medetažnih premikov.
 • 7.12.2017, ver .7640
 • najpomembnejše spremembe se nanašajo na izboljšave algoritma za preračun vpliva uklona pri dimenzioniranju po EC2 predpisih in izboljšavo funkcionalnosti pri dimenzioniranju betonskih gred in stebrov po EC8 (Capacity Design).
 • 29.3.2017, ver .7631
 • dimenzioniranje betonskih gred in stebrov po EC8 (Capacity Design) za razrede duktilnosti DCM in DCH (dostopno samo v Expert (x64) konfiguraciji programa),
 • podpora za dimenzioniranje betonskih prerezov z porabo FRP (Fiber Reinforced Polymer) armature
 • izpopolnjeni so ruski seizmični predpisi za seizmiko revizija iz 2014, tudi kot varianta SNIP predpisa, uvedeni su kazahstanski predpisi za seizmiko, 
 • v SIA seizmičnim predpisih je omogočen vnos uporabniško definirane spektralne krivulje 
 • omogočeno je dimenzioniranje lesenih nosilcev krožnega prereza, 
 • pri dimenzioniranju betona PBAB87 je izboljšan način za izračun vplivov uklona za spremenljive konstrukcije,
 • pri dimenzioniranju betona EC2 je način za izračuna vpliva uklona zamenjan s točnejšim postopkom,
 • v dialogu za dimenzioniranje betonskega prereza je dodana možnost prevzema podatkov o prerezu in načinu armiranja z izborom neke grede/stebra iz modela, 
 • dodana je možnost izrisovanja koordinatnih osi v izvoženih 2D grafičnih blokih, 
 • v dialogih za osvajanje armature in lokalnih podatkov dimenzioniranja je omogočen kotiran prikaz prečnega prereza.
 • 10.12.2015, ver .7520
 • Možnost definiranja poljubnih vrst jekla za preračun po EC3
 • Omogočen je prikaz vplivov v indirektnih elementih za multimodalne seizmične obtežne primere, za SRSS kombinacije kot tudi za njihove kombinacije z ostalimi običajnimi obtežnimi primeri
 • Dodan je novi vpliv – skupna prečna sila v plošči |T|,  ki se dobi kot koren iz vsote kvadratov sil Tz,x in Tz,y
 • Omogočeno je prikazovanje relativnega upogiba gred glede na poljubno ravnino
 • Dimenzioniranje betona po EC2: za aktivni obtežni primer se lahko nastavi, da se vrsta kombinacije (stalne/začasne, incidentne in seizmične) prevzame iz sheme kombinacij in s tem tudi določi parcialni koeficient varnosti za material
 • Dimenzioniranje betona po EC2: dimenzioniranje posameznih prerezov – za vsak podan set sil se lahko dodeli tip obtežbe (stalne/začasne , incidentne in seizmične) in s tem tudi določi parcialni koeficient varnosti za material
 • Dimenzioniranje betona po EC2: v shemi kombinacij za tip obtežbe „spremenljiva“ je omogočen  poljuben vnos koeficienta redukcije „psi“
 • Izboljšano poročilo v dialogu sheme kombinacij za EC2 bazirane predpise z dodajanjem prikaza vrste vsake kombinacije iz sheme kombinacij , poročila za uporabniško definirane kombinacije s prikazanim podatkom o vrsti kombinacije (stalna/začasna, incidentna in seizmična) kot tudi poročilo o kombinacijah za preračun razpok in upogiba
 • Dimenzioniranje betona po EC2: omogočen je neodvisen vnos parcialnih koeficientov varnosti za material za seizmične kombinacije (v nekaterih EC2 predpisih ti koeficienti niso enaki koeficientom za stalne/začasne)
  Editor papirja – omogočen je vnos „Auto Teksta“ – teksta, ki se bo navezoval na tekst naslova ali tekst podpisa bloka
 • Omogočena je nastavitev števila decimalk za izpis merila v podpisu grafičnega bloka. Sekvenca %R0 (velik R in ničla) izpisuje podatek o merilu brez decimalk,  %R deluje enako kot do sedaj
 • Dodana je možnost prikazovanja indirektnih elementov z  opisom elementa (dimenzije, prerez)
 • V dialogu za izbor tonov modalne analize je omogočen vnos podatkov o koti vpetosti, tako se lahko procent angažiranja mase izračuna samo na osnovi mase nad koto vpetosti
 • Za multimodalne seizmične obtežne primere, za SRSS kombinacije kot tudi za kombinacije teh obtežb z ostalimi običajnimi obtežnimi primeri, vpliv Nn-zveza sil prikazuje vrednost rezultantnega momenta in normalne sile
 • Izboljšano poročilo angažiranja mas za multimodalni seizmični preračun

 • 7.4.2015, ver .7422
 • Preračun razpok in upogiba je popolnoma usklajen z EC2
 • Pretvorba reakcij točkovnih podpor v sile in izvoz sil v posebno datoteko
 • Izboljšave pri analizi premične obtežbe - popolna podpora krivolinijski sledi oobtežb, navezava segmenta sledi premične obtežbe, pridobitev zgodovine vplivov v izbranih entitetah od premične obtežbe
 • Upoštevanje vpliva torzije pri kontroli napetosti jeklenih nosilcev
 • Izboljšana  poročila seizmičnega preračuna in modalne analize.
 • 13.10.2014, ver .7321
 • Najpomembnejša novost je nova vrsta seizmičnega preračuna in to z metodo direktne dinamične analize. Ta nova zmožnost je dostopna uporabnikom z Expert licenco (x64 verzija).
 • Razen tega ta verzija vsebuje še večje število manjših  sprememb in izboljšav s področja preračuna preboja plošč, dimenzioniranje jekla in lesa, premične obtežbe kot tudi določeno število popravkov najdenih napak.
 • 26.9.2013, ver. 7234
 • Za vse predpise bazirane na EC8 je omogočeno dimenzioniranje seizmičnih zidov z uporabo proračunske ovojnice za upogibni moment in strižno silo v skladu z EC8 5.4.2.4.
 • Uvedena je možnost poljubnega  vnosa dimenzije betonskega prereza seizmičnega zidu za dimenzioniranje.
 • Vplivi v reduktorju za multimodalne seizmične obtežne primere (MMS) in SRSS kombinacije  se bodo sedaj prikazovali kot dvostranski diagram(+/-). Omogočeno je tudi prikazovanje diagrama  kombinacij obtežb MMS ali SRRS kombinacij - kot dvostranski asimetrični diagram.
 • Kontrola plošče na preboj po SNIP (ruskih) predpisih.
 • Dimenzioniranje gred na strižne sile je prilagojeno  aktualnim SNIP (ruskim) predpisom, prav  tako vpliva uklona stebra.
 • Razširjena je  funkcionalnost ukaza za 2D rotacijo z možnostjo  vnosa referenčne osi rotiranja.
 • Shranjevanje (izvoz) celega projekta v format DEMO verzije programa Tower7. S to spremembo se lahko DEMO_Tower 7  uporabi kot brezplačni pregledovalnik Tower 7 projektov. Tako bodo lahko projekte Tower7 pregledovali tudi tisti, ki nimajo komercialne verzije programa Tower 7. Omogočen je pregled vhodnih podatkov, geometrije, obtežb, mogoče je pregledati tudi vse rezultate v modulu za obdelavo rezultatov, razen rezultatov dimenzioniranja. Prav tako je omogočen tudi kompleten pregled narejenega poročila.
 • Shranjevanje v format DEMO verzije (twd) se naredi z ukazom “Shrani kot ” in z izborom tipa datoteke “Tower 7 Demo”. Pri tem se naredi tudi avtomatsko preimenovanje datoteke. Doda se "_twd7" na konec imena datoteke, tako da se originalni projekt ohrani.
 • 26.3.2013, ver .7219
 • Temeljenje na tleh, ki se lahko modelira kot elastični polprostor. Avtomatsko generiranje mreže polprostora. Definiranje položaja in karakteristik slojev s podatki iz vrtin. Preračun napetosti in deformacij v tleh in prikaz dispozicije slojev.
 • Zmožnost  vnosa multiplikatorja karakteristik gred in plošč, neodvisno po setih in neodvisno za statičen in seizmičen model. Vnos multiplikatorja se vrši v  dialogih za sete plošč in gred. V dialogih za set grede in set plošče v listah setov so dodane ikone, ki kažejo ali so za določeni set definirani multiplikatorji za statiko in seizmiko. Dodano poročilo za multiplikatorje setov gred in plošč.
 • Narejena je nova entiteta - Linijska zveza. Omogočeno je modeliranje zveze (elastično ali elastoplastično) vzdolž dveh nepovezanih linij (greda z gredo, greda s ploščo, plošča s ploščo...). 
 • Narejen je novi ukaz za rezultanto reakcij. Za izbrane podpore je mogoče dobiti vsoto sil njihovih reakcij.
  Hiter meni za klicanje nazadnje uporabljenih ukazov. Na začetek ukazne linije je dodan gumb, ki aktivira meni z ukazi.
 • Omogočen je prikaz vrednosti sil v Zvezah (entiteta "Zveza" - linijska in točkovna). Izpisuje se v 2D na sredinah linijah zvez v okviru ukaza za reakcijo podpor.
 • Omogočen vnos števila decimalk za izpis intenzitet točkovnih, linijskih in površinskih obtežb.
 • Prikaz minimalnih in maksimalnih vrednosti v statusni vrstici (in v podpisu bloka) vplivov v gredah sedaj lahko zavisi od vidnosti /skritosti gred.
 • Funkcionalnost "Copy & Paste" iz Clipboard-a je dodana v listo za vnos karakteristik profilov in v listo za vnos poljubne spektralne krivulje. S tem  je omogočeno dodajanje velike količine tabelarično organiziranih podatkov (iz xls ali txt tabel). "Paste" v mreži se ne dela s Crl+V, ampak z izborom iz menija, ki se odpre z desnim klikom na celi listi. 
 • Možnost računanja interakcijskih diagramov tudi za seizmične zidove. Prav tako je pri ukazu za interakcijski diagram dodana možnost, da se interakcijski diagram računa z računsko potrebno armaturo, če ni osvojene armature.
  Omogočen preračun vplivov v prerezu plošče/zidu tudi pri SRSS obtežnih primerih in kombinacijah, ki vsebujejo MM seizmične obtežne primere. Preračunava se integral rezultante sile (M,N,T),  katere vrednost se izpisuje na mestu prereza, a diagram se pri tem ne prikazuje.
 • Avtomatsko kombiniranje parov multimodalnih seizmičnih obtežnih primerov nastalih z vklopom efekta slučajne torzije. S tem se popolnoma eliminira potreba za kreiranjem velikega števila SRSS kombinacija zaradi pridobitve maksimalnih vplivov. 
 • Dodana opcija izbora aktivnega jezika poročila tudi v editorju papirja (in ne samo iz dialoga "Funkcionalnost").
  Dodana je možnost, da se v glavi papirja avtomatsko prikazuje tudi podatek o imenu aktivne datoteke (z ali brez sledi na disku).
 • Večje spremembe in optimizacija generiranja txt poročila v veji za prikaz ekstremov, zaradi zmanjšanja porabe spomina. S tem je omogočena pridobitev poročila  ekstremov tudi za modele z ekstremno velikim številom elementov in obtežnih primerov. Prav tako je omogočen izbor poljubne skupine obtežnih primerov, za katere se bo poročilo naredilo, neodvisno  od aktivnega obtežnega primera.
 • Razen novih zmožnosti, program vsebuje tudi znatno število popravkov in manjših sprememb.
 • 9.10.2012, ver. 7115
 • kontrola regularnosti konstrukcije (po EC8) - preračun in poročilo
 • dimenzioniranje novih tipov prečnih prerezov - C, Omega, Sigma, Z
 • poročilo - dodano je novo poglavje pred poglavjem vsebine, ki omogoča dodajanje poljubnih tekstov, slik in opisov pred narejenim poročilom v Tower-ju
 • možnost nastavitve horizontalne poravnave grafičnih blokov. Zadnji  grafični blok v vrsti je lahko horizontalno poravnan (levo, center, desno)
 • naprednejši prikaz in poročilo interakcijskih diagramov
 • v naprednih opcijah seizmičnega preračuna je omogočen vnos  redukcijskega faktorja upogibne togosti stebrov
 • pri dimenzioniranju lesa (EC5) je uvedena zmožnost vnosa uporabniško definiranega parcialnega koeficienta za material
 • v dialogu za prikaz animacije deformiranega modela in nihajnih oblik je dodana možnost menjanja pogledov - (vrh, dno, levo, desno, pred, za...)
 • v risarskih  parametrih je omogočena nastavitev gostote črtkane linije (črta, črta-točka im točka-točka). Dodani so novi tipi linij - 2x, 5x
 • površinska obtežba, ki deluje po sistemu gred, se sedaj lahko definira tako,  da deluje tudi po linijskih podporah in po indirektnih zidovih/ploščah.
 • območje armiranja plošče - za prekrivajoča območja iste geometrije je izboljšana določitev položaja diagonale – oznake.
 • uveden je ukaz za hitro iskanje položaja vozlišč preko številke vozlišča - izbrana vozlišča se označujejo v 2D/3D oknu in pri tem se avtomatsko najdejo sklopi, katerim pripadajo.


Kompletna navodila za TOWER6(build 1300,19.5 MB)

Vsebino Tower6.exe razpakirajte v posebno mapo, od koder potem zaženete program SETUP.

 • 15.8.2011, ver. 1420

 • Izboljšana kompatibilnost z Windows 7 - program ne zahteva več kompatibilnosti z Windows Vista, s čimer so izboljšani učinki 32-bitne in 64-bitne verzije

 • 64 bitna verzija je dobila še en solver velike kapacitete - blokovski solver

 • Posodobljeni so Sentinel HASP gonilniki, ki se inštalirajo skupaj s programom

 • Zraven teh novosti ta verzija vsebuje tudi precej manjših sprememb in popravkov.

 • 18.5.2011, ver. 1412

 • Omogočen je popolni izvoz 3D geometrije v Metal Studio.

 • 5.5.2010, ver. 1410

 • Uvedena je kompatibilnost s programom Metal Studio
 • 18.11.2009, ver. 1408

 • Uvedeni EC 2 (EN 1992-1-1:2004) predpisi za beton
 • Implementirana je splošna Wood & Armer metoda za upoštevanje momentov Mxy pri dimenzioniranju plošč, ki se uporablja tudi na ploščah z neortogonalno armaturo.
 • Za EC bazirane predpise za dimenzioniranje betona je uvedena možnost menjavanja parcialnih koeficientov za materiale.
 • Omogočeno je izračunavanje vplivov v reduktorju tudi za multimodalne seizmične primere in za SRSS kombinacije
 • Uvedena je možnost spremembe LKS reduktorja
 • Uvedena je možnost spremembe naziva JUS predpisa za dimenzioniranje jekla
 • Uvedeni TPBK (Hrvaški) predpisi za beton
 • Uvedena je možnost neizpisovanja dolžin iteracij na diagramih osvojene armature v gredah
 • Manjše spremembe in popravki.
 • 20.4.2009, ver. 1350

 • dodan je novi predpis za dimenzioniranje jekla (EN 1993-1-1:2005)- ta je v SLO aktualen
 • uvoz modela iz IFC formata
 • optimizacije, korekcije,...
 • 24.12.2008, ver. 1315

 • možnost posameznega izbora konfiguracijskih datotek, ki se želijo zadržati pri novi inštalaciji. (poglavje 1.2.1)
 • popolnoma avtomatsko konfiguriranje komunikacije s HASP ključem pri mrežni inštalaciji (1.2.2)
 • omogočeno je avtomatsko generiranje robnih pogojev na zidovih, katerim se modelira nestikanje zidov v seizmičnem modelu (3.1.3)
 • pri definiranju kombinacij obtežb kot tudi sheme kombinacij za dimenzioniranje, je omogočeno kreiranje pogojnih kombinacij - “vedno kombiniraj s” je postalo enosmerno (3.2.2 in 9.2)
 • dodane so nove napredne opcije za seizmični preračun – vplivanje na osno togost (6.1)
 • omogočeno je dodatno kotiranje vplivov v ploskovnih in linijskih elementih (8.5.5 in 8.6.5)
 • spremenjena je konvencija prikaza vplivov v indirektnih linijskih elementih – sedaj se vplivi transformirano prikazujejo glede na lokalni koordinatni sistem 2D pogleda (8.10)
 • možnost nastavitve gostote integracije reduktorja (8.11.1)
 • multiplikator območja armiranja pri osvajanju armature v ploščah (9.3.4)
 • dve konvenciji za prikaz površine računsko potrebnih stremen (9.4.1.1)
 • vodenje vzdolžne armature na osnovi linije nateznih sil – razširjena momentna linija (9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.3, 9.4.5)
 • možnost delitve tekstualnega poročila dimenzioniranja na poročilo po entitetah (9.4.5)
 • izboljšana kontrola preboja plošč in implementacija kalkulatorja za kontrolo preboja plošč(9.3.11)
 • Razen teh novosti ta verzija vsebuje še precej optimizacij, korekcij in popravkov.
 • Opomba: Implementacija uvoza modela iz IFC formata je odložena na naslednjo verzijo programa.

 • 15.10.2008 , ver. 1225

 • popravki v kontroli preboja plošč

 • sprememba naziva materiala pri dimenzioniranju jekla po Eurocode

 • popravki pri dimenzioniranju lesa po Eurocode

 • manjše spremembe v definiranju poljubne seizmične krivulje za preračun po Eurocode

 • optimizacija pri tiskanju grafičnih blokov z renderiranim prikazom modela

 • manjša korekcija in optimizacija pri branju datotek iz Planeta in Tower4

 • 12.9.2008 , ver. 1219

 • Narejeno je kar nekaj novosti – med njimi so najpomembnejše – kontrola preboja plošč, dimenzioniranje lesa po EC5, SRSS kombiniranje obtežnih primerov, globalizacija označevanja pomožnih osi...
 • Objavljena so tudi nova, kompletna SLO navodila za delo s programom Tower 6.
 • Kompletni spisek novosti v tem Build-u:
 • ločevanje vidnosti plošč od zidov in vidnosti gred in stebrov (opisano v navodilih, poglavje 2.7)
 • editiranje parametrov spiralne površine (3.1.9)
 • nove zmožnosti pri definiranju kombinacij obtežb – “Vedno kombiniraj z” in “Alternativno” (3.2.1)
 • globalizacija opisa pomožnih osi (3.4.1.2)
 • SRSS kombiniranje obtežnih primerov (6.2.2)
 • kontrola preboja plošč (6.12.3)
 • dimenzioniranje jekla JUS,EC,SIA – izboljšava poročila kontrole napetosti (6.13.3)
 • dimenzioniranje lesa po EC (6.14.6 – 6.14.10)
 • izboljšan export grafičnih blokov v BMP in DXF (6.18.4)
 • izboljšano generiranje poročila za skupine entitet – trije algoritmi sortiranja poročila (6.19)
 • editor papirja - zmožnost spremembe vrstnega reda poglavja v mapi “Dodatki” (6.21.7)
 • Razen teh novosti, ta verzija vsebuje tudi precejšnje število korekcij, optimizacij in popravkov.

   

 • 14.4.2008 , ver. 1112

 • shranjevanje trenutne vidnosti modela (2.7)
 • lista za izbor pogledov (2.12)
 • vidnost projektiranih etaž deluje tudi za poševne poglede (2.13)
 • masovna sprememba fontov v parametrih izrisovanja (3.6.1)
 • uporabniško določene bližnjice za ukaze na tipkovnici (3.6.4)
 • relativni upogib plošč (6.5)
 • izvoz bloka v DXF ali BMP tudi iz editorja papirja (6.17.4)
 • izboljšana funkcionalnost pri editiranju blokov - večkraten izbor tekstov, premikanje, brisanje (6.21.3)
 • ukaz za shranjevanje v editorju papirja (6.21.6)
 • razen teh novosti, ta verzija vsebuje tudi precej korekcij in popravkov.

   

 • 22.2.2008 , ver. 1040

 • Najpomembnejša je novost glede na slovenski EC8, kjer so sedaj kategorije pomembnosti objekta usklajene. Razen tega ta verzija vsebuje še številne izboljšave, optimizacije in popravke.

 


ArmCad


ArmCad nadgradnje in novosti - Radimpex
ArmCad6 SLO navodila PDF (26 MB, 17.7.2015)

Razlike v ArmCad6

30.6.2015, ver. 6310

 • S tem Build-om lahko program ArmCAD 6 deluje tudi pod AutoCAD-om 2016.
 • Povečan maksimalni multiplikator opažev na 100000
 • Omogočanje bolšje kontrole debeline linij pri tisku za vse serije, palice in prečne prereze.
 • Spremembe v konstantni seriji v osnovi, da se omogoči grip-anje geometrije palice tudi v BricsCadu.
 • V poročilu za rekapitulacijo palici se sedaj izpisuje tudi skupna teža za vse tipe armature
 • V specifikatorju s tabelo je boljše zaokroževanje dolžin segmentov spremenljive dolžine, da bi se grupirale enake podpozicije
 • Pokrivanje plošč s serijami palic in import armature iz Tower-ja – dodan je še en način sidranja za spodnjo cono – odprto streme vendar brez podaljševanja osnovne palice navzgor 
 • Urejanje specifikatorja – omogočen je orbit tudi za 2D palice, ki ne pripadajo x0y ravnini 
 • Pri kreiranju prereza iz serij v osnovi, ko se dela serija v prečnem prerezu, je omogočeno da se naredi dvoredna serija, kateri bo vstavljen podatek „odprto streme“
2.7.2014, ver. 6103
 • Novi ukaz “Specifikatorji celega opaža” za avtomatsko postavljanje specifikatorjev vseh pozicij iz enega opaža (z zmožnostjo da se postavijo samo specifikatorji pozicij, za katere specifikator še ni postavljen).
 • Urejanje specifikatorja omogoča rotacijo simbola specifikatorja s prilagoditvijo kot specifikatorja.
 • Zmožnost vpliva na referenčno smer simbola palice v konstantni seriji v osnovi. Sedaj se lahko izbere katerikoli i segment palice da predstavlja referenčno smer.
 • V filtre ukaza Vidnost je uveden novi filter "Prikaži pozicije z dolžino večjo od transportne" , ki prikaže palice, za katere se ni mogel narediti načrt razreza.
 • Pri uvozu armature iz Tower-ja je omogočena uporaba načrta razreza, oziroma selektivno usklajevanje armature po nabavnih dolžinah.
 • Uvedeno je označevanje tistih pozicij palic, katerih geometrija je taka, da se ne more poviti v skladu s parametri oblikovanja. V dialogih Baza pozicij, Vidnost in še nekaterimi, so take pozicije označene s simbolom "R!", rdeče barve.
 • V poročilu "Rekapitulacija (SNIP)" je omogočena izločitev kolone "Beton".
 • V poročilu "Načrt razreza mrež" je omogočen izbor pri prikazu dimenzij mrež (BxL ali LxB).
 • Manjše izboljšave, optimizacija in popravki napak.


ArmCad

ArmCad5 SLO navodila PDF (ZIP 18 MB, 2.8.2006)

Program ArmCAD 2005 ima generalno tri izdaje - izdajo, ki deluje v AutoCAD 2004-2006, UNICODE izdajo, ki deluje v AutoCAD 2007-2009 in izdajo, ki deluje v AutoCad 2010-2012. čeprav so to ločeni programi, so  po funkcionalnosti identični.

Vsebino Armcad2005.exe razpakirajte v posebno mapo, od koder potem zaženete program SETUP.

Dodatni DLL-i, ki so potrebni pri serverski inštalaciji v primeru, ko AutoCAD ni inštaliran, lahko naložite tukaj (4.9 MB).

Miscrosoft Visual Studio 2005 redistributabilne datoteke [2.6 MB]

26.12.2012, ver. 1775

Novi Build vsebuje popravke pogosto prijavljenih problemov, kompatibilen je z Windows 8 in ima enak format datotek kot predhodni Build.

Skupaj z objavo novega Build-a objavljamo tudi  novo verzijo programa ArmCAD 2005, ki je namenjena najnovejši generaciji programov,  začetek z AutoCAD-om 2013. Oznaka te nove verzije programa ArmCAD 2005 je A13. A13 verzija programa ArmCAD 2005 je brezplačna za uporabnike ,  ki že uporabljajo verzijo A10 programa ArmCAD 2005.

V  okviru tega novega Build-a spadajo naslednje verzije:

 • 32-bitna in 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2010-2012 (A10)

 • 32-bitna in 64-bitna verzija programa ArmCAD 2005 za AutoCAD 2013 (A13)


A13 verzija programa ArmCAD 2005 je brezplačna za vse uporabnike, ki uporabljajo A10 verzijo programa.

Novosti:

Popravljeno je več neugodnih problemov: 

izostanek osvežitve  risbe, ki se je občasno pojavljal po spremembah  v dialogih, predvsem po dialogu baze pozicij
okvara UNDO mehanizma in korupcija baze risb,  ki se je občasno pojavila po spremembah v bazi pozicij
občasna pojava nezmožnosti ponovnega odprtja risb shranjenih v trenutku nahajanja v Layout-u

Izboljšan je proces inštalacije, uveden je kompaktni inštalacijski paket
Modificirano je delo s profili AutoCAD-a pri delu s programom ArmCAD. Izključena je avtomatska postavitev ARMCAD4 profila v primeru, da se odpre risba, ki vsebuje objekte ArmCAD-a, kar bo odpravilo večino problemov z ikonami in orodji.

Kompatibilnost:

Build 1775 ima nespremenjen format datotek glede na Build 1763 in risbe iz Build 1775 se lahko berejo tudi v Build 1763 (za verzije AutoCAD-a 2007-2012) in v Build 1740 v verziji ArmCAD-a (za AutoCAD 2004-2006).
Build 1775 je kompatibilen z Windows 8,  kot tudi Windows 7, Vista, XP v x32 in x64 verzijah.

Objavljamo prekinitev razvoja novih Build-ov programa ArmCAD 2005 za verzije, ki delajo pod AutoCAD-om 2007-2009.

23.6.2011, ver. 1763

 • možnost grupiranja kolon v poročilih

 • nastavitev izgleda (kot nagiba puščic) pri kotiranju

 • olajšana instalacija za Windows7 - program Setup in ArmCad ne rabita kompatibilnosti z Vista. Avtomatska inštalacija Hasp gonilnikov.

 • podpora za uporabo britanskih enot (in,ft) s prikazom v mešani obliki - in v izpisu kot in v poročilih specifikacije in izvlečka.

6.10.2010, ver 1760

Objavljena je nova verzija ArmCad 2005 A10 (AutoCad 2010 in 2012) in je razpoložljiva za 32 in 64 bitne Windowse.

Za uporabnike, ki so kupili program po 1.1.2010 bo nadgradnja na to verzijo A10 popolnoma brezplačna.

Starejšim uporabnikom pa žal tega ne moremo več nuditi in bodo morali doplačati neto cene (vezano na obstoječi Hasp ključ):

- samostojni ključ: 200 EUR

- NET ključ (ne glede na število Clientov): 300

To odločitev smo morali sprejeti zaradi zelo velikih  sprememb v programski kodi, da smo lahko dosegli kompatibilnost z novim AutoCad-om. Istočasno smo spremenili tudi tip zaščite, ki je sedaj popolnoma kompatibilen z aktualnimi operacijskimi sistemi, tako da ta verzija lahko deluje samo s tipom ključa HASP HL (enako kot Metal Studio, eventualna zamenjava ključa je vključena v ceno).

Nova licenčna šifra za verzijo A10 velja tudi za vse ostale starejše verzije AutoCad-a.

Prav tako se je razvoj verzije ArmCad 2005 za Autocad 2004-2006 ustavil, posodobitve bodo samo še za novejše verzije AutoCad-a (2007,..).

V okviru build 1740 je narejeno:

 • Ta verzija vsebuje nekaj manjših popravkov in sprememb. Objavljena je tudi demo verzija za AutoCad 2007-2009.

V okviru build 1730 je narejeno:

 • ArmCad 2005 sedaj lahko deluje tudi pod AutoCad 2009. Razen tega je narejeno še nekaj manjših popravkov in sprememb.

 • Mrežna inštalacija z avtomatsko konfiguracijo parametrov komunikacije s HASP ključem.

 • Nadaljevanje armature - nova opcija za delitev enosegmentnih palic in serij na več delov.

 • Nekaj manjših popravkov za kreiranje prereza,risanje palic v specifikaciji in izvoz armature v Tower.

V okviru build 1720 je narejeno:

 • Povečano je maksimalno število pozicij palic v enem opažu s 500 na 999.

 • Končana je prilagoditev za program AutoCAD 2008.

 • Pri importu iz formata ArmCAD 2000 so konstantne serije palic v osnovi imele spremenjen razmak.

 • V specifikaciji preneseni v risbo ni bila kotirana perioda spiralne palice.

V okviru build 1718 je narejeno:

 • Povečano je maksimalno število pozicij palic v enem opažu s 500 na 999.

 • Eliminirano je  nepotrebno vračanje v prvotni položaj kote specifikatorja, ki se je pojavljalo v nekaterih primerih.

 • Kreiranje odprtin v mrežah ni upoštevalo vidnost mrež.

V okviru build 1717 je narejeno:

 • Popravek napake, ki se je pojavila pri importu datotek iz ArmCAD-a 2000. Napaka se je pojavila samo pri ArmCAD-u 2005 UE.

 • Popravek napake, ki se je zelo redko lahko pojavila pri exportu poročila v RTF format.

 • Pri tiskanju, so se simboli prereza tiskali vedno s polno linijo – ne glede na  izbrani tip linije. Zaobita napaka iz AutoCAD-a.

 • Korekcija pri določanju kota stremena v serijah v vzdolžnem prerezu pri importu armature iz Tower 5.

V okviru build 1715 je narejeno:

 • Ta verzija vsebuje dve manjši spremembi. Prva se nanaša na konverzijo iz formata programa ArmCAD 2000 - v nekaterih primerih so enosegmentne ravne palice, ki imajo eno edino kljuko, konvertirane v palice s kljuko na napačnem mestu.

 • Druga sprememba je v zvezi z razmerjem specifikatorja konstantne serije v osnovi.

V okviru build 1715 je narejeno:

 • V dialogu za vidnost se s posebnimi simboli označijo pozicije, ki imajo v risbi postavljen specifikator.

 • Spremembe v konverziji risb iz ArmCAD 2000 - avtomatsko odklepanje zaklenjenih layer-jev in konverzija nekaterih specifičnih spremenljivih serij z reprezenti.

V okviru build 1614 je narejeno:

 • Avtomatizirano pokrivanje plošč poljubne konture s serijami palic.

 • čarovnik za kontinuirano gredo.

 • čarovnik za enokrake stopnice.

 • čarovnik za podporni zid.

 • čarovnik za armiranobetonske zidove.

 • čarovnik za armiranobetonske stebre.

 • Tipske palice za križnoarmirane plošče.

 • Nova vrsta entitet - konstruktivna armatura.

 • Novi ukaz - sprememba koordinatnega sistema (UCS).

Narejeno je tudi precej izboljšav:

 • Spremenljivim serijam je dodan podatek o številu serij, ki vplivajo na poročilo - multiplikator spremenljivih serij.

 • V okviru stila kotiranja mrežne armature je omogočen prikaz z eno diagonalo preko vseh mrež.

 • V okviru poročila za specifikacijo palic so dodane nove kolone: za težo ene palice in težo cele pozicije.

 • Izpis komentarja v kotah se sedaj vrši na osnovi kodne strani poročila in ne na osnovi kodne strani aplikacije, s čem je omogočeno, da je komentar v koti v istem jeziku, kot je tudi jezik poročila.

 • Vgrajena je podpora za ločevanje sidrnih dolžin od dolžin za stikovanje armature (za predpis, ki to predpisuje).

 • čarovnik za temeljni trak je dobil še dva tipa prečne armature.

Pomembni popravki:

 • Specifikator serij v prečnem in vzdolžnem prerezu se sedaj kreira  v pravem merilu - merilu serije.

 • V zbirnem izvlečku se sedaj ne prikazuje armatura, ki ima potrebno dolžino 0.

 • Popravljen je problem tolerance pri pokrivanju - v nekih specifičnih situacijah ni optimalno zlagal koščke mrež.

 • Pri konverziji datotek iz ArmCAD-a 2000 se v nekaterih primerih ni ohranila smer polaganja mrež, a kote serij u v osnovi niso bile na svojem mestu.

 • Rešen problem z rekapitulacijo mrež pri kreiranju enotnega načrta za razrez mrež.

V okviru build 1608 je narejeno:

 • Omogočeno je grupiranje opažev in kreiranje izvlečkov na osnovi teh skupin opažev.
 • Omogočeno je formiranje načrta razreza mrež enotno za vse opaže (ali skupino opažev).
 • Povečano je število načinov krivljenja armature pri importu armature plošč.
 • Nove opcije v poročilu – vnos števila začetne strani poročila, zaobljeni prikaz palic v kosovnici, nastavitev vrtnega reda kosovnice in izvlečka.
 • Dve novi vrsti sortiranja pozicij palic - po vrsti in po premeru armature.
 • Novi filter za vidnost - po vrsti in premeru armature..
 • Prehod na delo z najnovejšimi HASP gonilniki. Od te verzije morajo uporabniki z mrežno licenco uporabljati HASP Licence Manager 8.31 ali novejši (ki se lahko naloži na tej strani).
 • V izdelavi je prevod dopolnjenih navodil.
 • Razen tega je narejeno precejšnje število izboljšav, sprememb in popravkov, predloženih s strani uporabnikov, nekatere od njih so:

 • Izboljšano 'gripa-nje in stretch-anje' serij.

 • Dopuščeno je menjanje faktorjev širine v tekstovnih stilih kot.
 • Izboljšan je prikaz palic s 3D geometrijo v specifikaciji.
 • Popravljen copy/paste problem multisegmentnih kot.
 • Specifikator ni spoštoval merila reprezenta iz katerega izhaja.
 • Popravljeno obnašanje nekaterih ukazov pri spremembi UCS-a.

V okviru build 1505 je narejeno:

 • Import armature (gred in plošč) osvojene v programu Tower - verzija 5.5 (vključno s 3D prikazom armature gred)
 • Ostale manjše spremembe so: možnost rotacije stremen v ukazu za kreiranje prereza in možnost dodatne nastavitve izgleda konstantne serije v osnovi.

V okviru build 1404 je narejeno:

 • Konverzija datotek iz programa ArmCad 2000. Razen tega je narejeno še nekaj izboljšav sprememb in popravkov, predlaganih s strani uporabnikov, kot so:
 • Kreiranje prečnega prereza iz gred - sedaj se stremena  obravnavajo, kot da se dimenzije nanašajo na gabarit in ne kot do sedaj po osi
 • Možnost nastavitve velikosti točk pri tisku (prečni prerez in serije v prečnem prerezu)
 • Popravek izpisa v specifikatorju za serije - sedaj se upošteva enota za izpis razmaka,
 • .........

V okviru build 1311 je narejeno:

 • Kreiranje kompleksnih elementov (čarovnik-i) - točkovni temelj in pasovni temelj.
 • Povečana funkcionalnost mrež v prečnem prerezu - omogočeno definiranje območja in njegovo pokrivanje.
 • Avtomatizirano označevanje prečnih prerezov - simboli z raznovrstnimi in prilagodljivimi prikazi ter z avtomatskim imenovanjem/numeriranjem in prikazom merila.
 • Ukaz, ki olajša pokrivanje ločnih območij z ločnimi palicami - s konstantnimi ali spremenljivimi serijami v osnovi.
 • Pomožne linije - nastale z offsetiranjem linij, polilinij, krogov, vendar tudi ArmCAD-ih entitet: palice in serije.
 • Alternativni način definiranja spremenljive pozicije - z ročnim vnosom funkcije spremembe dolžine segmenta palice.
 • Risarski parametri (barve, imena fontov, velikost tekstov, izgled simbolov) se dodajo v risbo, tako da je omogočeno prenašanje konfiguracije z računalnika na računalnik, kot tudi ohranjanje originalnega izgleda risbe pri prenosu na drugi računalnik.
 • Postavitev specifikatorja z upoštevanjem 'orto' moda.
 • Popravljeno je tudi nekoliko napak - problem z brisanjem opaža, ki ni prazen, problem z ArmCAD-ovimi tekst-stili, ki nastanejo po ukazu 'PURGE', kot tudi nekoliko manjših napak prijavljenih s strani uporabnikov.

 

Opozorilo - DIN 1045 za palice fi 20,25,28 predpisuje druge teže kot so v prednastavljeni bazi v ArmCad 2005. Priporočamo, da si uporabniki te podatke sami popravijo v svojih bazah in sicer za fi 20=2.47, 25=3.85 in 28=4.83 [kg/m]


 MetalStudio nadgradnje in novosti - Radimpex
Metal Studio SLO navodila PDF (6.6MB, 30.6.2011)

9.2.2015, ver.1457

Novi Build vsebuje več novosti, od katerih so najpomembnejše uvoz in izvoz konfiguracijskih datotek in poenostavljena kontrola in ureditev uporabniškega vmesnika AutoCAD-a.
S tem  novim Build-om smo objavili tudi novo linijo programa Metal Studio A15, ki je kompatibilen z aktualno generacijo programa AutoCAD 2015 in višje.

 • Dva nova ukaza, “Izvoz konfiguracijskih datotek” in “Uvoz konfiguracijskih datotek”
 • Nov interni ukaz mscui, ki se kliče iz ukazne linije in lahko v vsakem trenutku popravi in rekonstruira menije, orodja in bližnjice
 • Popravek kotiranja lokov v delavniški risbi, ni se upoštevalo merilo
 • Popravek pri izrisovanju entitet v primeru, ko so layerji teh entitet izključeni
 • Onemogočanje presnemavanja “default” konfiguracije podatkov v nekaterih dialogih
 • V nekaterih primerih se ni prepoznavala aktivna konfiguracija vara
 • Pri spremembi pozicije ene instance, se dodatna količina iz stare pozicije ne prenese v novo pozicijo.

11.04.2013, ver.1404

Ta verzija vsebuje nekaj izboljšav poročila rekapitulacije, izboljšana je splošna stabilnost programa in rešeni so problemi, ki so se pojavljali po uporabi ukaza "purge".
S tem Build-om se uvaja nova izdaja programa Metal Studio pod imenom A13, ki je kompatibilen s programom AutoCAD 2013 in 2014.

7.11.2011

Objavljena je nova verzija A10 – za AutoCad  2010,2011,2012 v x32 in x64 varianti.

13.09.2011, ver.1323

Najpomembnejša novost je generiranje optimiranega načrta razreza palic.
Prav tako ta verzija omogoč kreiranje ločno upognjenih pločevin kot tudi vnos poljubnega razmaka pri montažnih nastavkih.

31.05.2011, ver. 1314

Ta verzija vsebuje večje število  sprememb in novosti vključno z avtomatiziranim formiranjem štirih vrst sestavljenih elementov-zvez. Spisek novosti v tej verziji:

 • sestavljeni element : bočni spoj gred I profilov
 • sestavljeni element: spoj stebra in grede
 • sestavljeni element: osnova stebra
 • sestavljeni element: montažni nastavek
 • kopiranje zvez
 • upognjena pločevina
 • možnost risanja entitet enega sklopa z enotno barvo
 • možnost kotiranja vijakov in v palicah i v pločevinah v prerezu
 • izvoz poročila v RTF
 • avtomatska inštalacija hasp gonilnikov

18.2.2011, ver. 1224:

Ta verzija vsebuje večje število sprememb, novosti in izboljšav. Prav tako vsebuje tudi večje število popravkov napak najdenih v prejšnji verziji.

 • 3D import geometrije iz Tower-ja
 • Uveden je prikaz  razvitega ovoja palice cevastega in krožnega prereza v okviru delavniške risbe
 • Poljubni reprezent palice
 • Ojačitev rebra palice
 • Višinska kota
 • Grupiranje kolon v poročilih specifikacije in rekapitulacije
 • Uvedena je možnost, da se z uporabo ukaza za kreiranje prereza ne naredijo  ravni prerezi, ampak se vrši kopiranje z rotacijo za 90 stopinj.
 • Trim in Extend sedaj upoštevata naše entitete kot robne
 • Možnost prekinjenega  risanja linije zvara v pogledu
 • Dodano avtomatsko določanje vidnosti in prekritosti entitet, ki so narejene pri operaciji kreiranju detajla in prereza
 • Dodana opcija vnosa kot, ki definira izgled trikotnika puščice kote
 • Možnost definiranja in uporaba poljubnih prečnih prerezov
 • Omogočen je prikaz tooltip-ov palice in pločevin v risbi pod miško.
 • Izboljšan način za definiranje globine luknje z ukazom "luknja"
 • Dodano je 8 novih tipov linij – prekinjene linije z 2x in 5x povečanim razmakom
 • Dodana je možnost prikaza "skrajšanega opisa sklopa" pri označevanje pozicij
 • Izboljšave v bazi profilov - spajanje dveh baz profilov, preimenovanje družine profilov
 • Možnost prikaza povečanja teže tudi v tabeli specifikacije palic in pločevin
 • Možnost definiranja GOST profila. Izroča se tudi baza GOST vroče valjanih profilov (I, L, C), ki se ne bere avtomatsko.

15.10.2010, ver. 1110:

Ta verzija vsebuje večje število sprememb, med katerimi je 8 novih ukazov in 21 novosti ter sprememb v funkcionalnosti obstoječih ukazov. Razen teh  funkcionalnih sprememb ta verzija vsebuje tudi popravke opaženih napak v predhodni verziji. Novosti v tej verziji so:

Novi ukazi (8):

 1. Ukaz za ravnanje entitet – ukaz,  ki omogoča prostorsko poravnavo palic in pločevin z drugimi palicami in pločevinami.
 2. Kote vijakov - dodana je nova vrsta kot za označevanje vijakov in zmožnost definiranja lastnih stilov kotiranja.
 3. Poljubna kota - nova vrsta kote, ki lahko vsebuje poljubno vsebino.
 4. Generiranje skupne rekapitulacije za več risb - multi-rekapitulacija.
 5. Ukaz za delitev palice na izbranem mestu.
 6. Ukaz za spremembo konture pločevine - dodajanje in brisanje vozlišč.
 7. Baza dolžin vijakov - potrebne dolžine vijakov bodo avtomatsko določene glede na debelino elementa, ki se spaja in razpoložljive dolžine vijakov iz baze dolžin.
 8. Ukaz za postavitev simbolov zvara, ki se vidi v prečnem prerezu.

Novosti in spremembe v funkcionalnost obstoječih ukazov (21):

 1. Uvedena zmožnost nastavitve layer-jev (slojev), v katere bodo avtomatsko postavljene novo narisane entitete Metal Studia. Nastavitev te opcije se vrši v dialogu "Funkcionalnost".
 2. Avtomatsko numeriranje pozicij.
 3. Možnost dodelitve iste številke enakim pozicijam iz različnih sklopov.
 4. Možnost vplivanja na prioriteto kriterija sortiranja. Avtomatsko numeriranje pozicij se pokliče iz dialoga za sortiranje pozicij, ki se dobi v okviru funkcije "Sort" v dialogu "Baza pozicij".
 5. Nova in obstoječa palica v prerezu se sedaj lahko poda tudi kot materialna instanca in ne samo kot ravninski simbol v prerezu.
 6. Nastavitev opreme vijakov - definiranje ravnih in poševnih podložk (pri glavi in matici), varnostna matica. Izbor in definiranje opreme vijakov se vrši iz dialoga za vnos serij vijakov.
 7. Dodane so nove vrste profilov: C, Omega, Z enakokraki, Z raznokraki, Sigma in Cevasti.
 8. Opis kot delavniške risbe palice in pločevine lahko prikazuje vse kar tudi kota (vključujoč tudi simbol profila).
 9. Dodana je še ena vrsta kotnega zvara - "po celem prerezu".
 10. Dodata je nova zmožnost v dialogu za sortiranje pozicij - za brisanje popolnoma praznih pozicij (brez instanc in dodane količine). Zraven nje je ostala tudi dosedanja možnost brisanja pozicij, pri katerih je število kosov za specifikacijo nič (n=0).
 11. Zmožnost vnosa poljubne vrednosti za merilo pri kreiranju prereza in pri kreiranju detajla.
 12. V dialogu "Vidnost" so dodani štirje novi filtri: "palica", "pogled na palico", "pločevina" in "pogled na pločevino".
 13. Uvedena je možnost avtomatskega odkrivanja in razdelitve pozicij palic določenih prečnih prerezov in oblikovanj koncev, ki so zaradi različnih zrcalnih transformacij njihovih instanc vsebovale neidentične palice. Iz takih pozicij program naredi dve različni poziciji.
 14. Pri oblikovanju pločevine je dodana zmožnost pretvarjanja linijskega segmenta konture v ločnega in obratno.
 15. Pri prečnih prerezih "zvarjenega" tipa je omogočeno razbijanje na "ravne pločevine" (I - prerez (zvarjen), T - prerez, Odprti prerez in Škatlasti prerez). Fizično se iz teh palic naredijo nove palice pravokotnega prečnega prereza.
 16. Omogočeno je 'grip-anje' pravokotne pločevine, ki se vidi v prerezu (osnovna geometrija pločevine brez oblikovanj mora  biti pravokotna). Eventualna oblikovanja (vogali in off-seti segmentov) se pri tem izgubijo.
 17. Postavljanje obstoječe pločevine v prerezu je olajšano z dodajanjem novih referenčnih točk na sredini robov, oziroma na sredini gabarita.
 18. V dialogu za nastavitev prikaza je dodana možnost modifikacije kota za risanje simbola vijaka za  želen prikaz.
 19. Spremenjen je način formiranja telesa (solid) palic z ločno osjo, kar bistveno pohitri izrisovanje takih palic v 2D in 3D.
 20. V dialogu za bazo pozicij, se pozicijam, ki imajo podpozicije (med seboj različne luknje za vijake), zraven številke prikazuje znak •. Posamezne entitete se v dialogu izrisujejo s svojimi luknjami.
 21. V poročilu specifikacije in rekapitulacije palic ter pločevin, je omogočen izbor normalnih in povečanih simbolov prereza in izbor med šrafiranim ali nešrafiranim simbolom prereza.

5.7.2010, ver. 1035:

 • eksport poročila (specifikacije, rekapitulacije...) v risbo.

 • zmožnost vnosa merila med kreiranjem prereza in detajla.

 • zmožnost  vnosa  poljubnega števila kazalcev(nožic) v kote.

 • zmožnost grip-anja pravokotnih  pločevin, ki se vidijo v prerezu (z in brez oblikovanj).

 • pri kreiranju  detajla so vključene tudi palice in pločevine v prerezu, ki so zajeti z območjem detajla.

 • podatek o dolžini vijakov je dodan v poročilo z zmožnostjo razvrščanja vijakov po dolžini.

 • za pločevino, ki se vidi v prerezu je omogočeno skrajšanje zaradi ujemanja  v poševni entiteti.

 • pri postavljanju kreiranega prereza v risbo je omogočena poravnana slike po bližnji X ali Y osi (izvaja se s pritiskom gumba CTRL).

 • v ukazu za oblikovanje koncev palice je dodana zmožnost deselekcije več izbranih robov palic – s ponovnim izborom roba se deselektira.

 • dialog za nastavitev parametrov je dobil prikaz (preview).

 • nova vrsta kote - "poljubna kota" - kota s poljubno vsebino.

 • popravek najdenih napak in dodatek manjših izboljšav in optimizacij.

.

 ARNOS2_EC2 (ver 5.4, 23.5.18, 230 kb). Self-extract program se skopira in zažene v mapi od programa.
Novo inštalacijo se naredi z Arnos_install , razpakirati in nato zagnati Ikone_linko z desnim gumbom kot Skrbnik. Potrebna je licenčna šifra za AktivWEB.

ABEC2 (ver 2.1, 1.9.14, 180 kb). Self-extract program se skopira in zažene v mapi od programa.

      Navodila za prvo inštalacijo ABEC2

LINKO4 - novo

Nova verzija programov za analizo linijskih konstrukcij. Bistvena novost glede na LINKO3 je dodana dinamična analiza pri okvirjih in 3D paličjih. Dinamična analiza vsebuje izračun lastnih nihajnih oblik, multimodalno spektralno analizo po EC8 in direktne integracijske metode (Wilson, Newmark). Dinamična obtežba je lahko akcelogram pospeškov ali pa funkcije sil F(t). 

Inštalacijski paket za Linko4 + ostali programi - linko4_install (3MB)

Program se pred nakupom lahko tudi preizkusi (neto cena nadgradnje z Linko3 je 100 EUR, drugače je 600 EUR). Obstoječi uporabniki Linko3 lahko dobijo začasno licenco na obstoječi zaščitni ključ, ostali pa dobijo začasno internetno licenco. Za podrobnejše informacije pošljite Email.

LINKO4 (22.7.16, 1 MB) - Self-extract program se skopira in zažene v mapi od programa.

POZ_4 (ver 1.03, 23.5.18, 0.2 MB). Self-extract program se skopira in zažene v mapi od programa.

POZ4_Install (ver 1.02, 23.5.18, 1.7 MB). Self-extract program se skopira in zažene v mapi od programa. Namestitev bližnjice - Ikona_poz4.

SMARTKEY.ZIP (7.1.10, 2.7 MB)