SPLOŠNO

Modul KOMASACIJE je sestavni del programa GEOS z namenom zagotoviti čim večjo usklajenost in povezljivost pri obdelavi grafičnih in atributnih podatkov zemljiškega katastra. Pri razvoju modula je bil prvenstven cilj uporabnikom  ponuditi prijazno, hitro, predvsem pa učinkovito orodje pri obdelavi komasacij. Ene izmed bistvenih lastnosti modula so avtomatska obdelava komasacijskih udeležencev z vrednotenjem parcel, izračun pogojnih vrednostnih površin ter avtomatsko kreiranje potrebne dokumentacije (izkazi, načrti,..).  Vsekakor se bo modul v prihodnosti še dalje razvijal na podlagi konstruktivnih sugestij uporabnikov, za zagotovitev še večje uporabnosti v vsakdanji praksi.

Osnova delovanja modula za komasacije je DKN (Digitalni Katastrski Načrt) oz. podatki o parcelah in pripadajočih lastnikih (VK..). V kolikor teh podatkov ni, se lahko ročno podajo z ukazi Centroidi /Dodaj in Določitev / Lastnike uredi. Obdelavo table lahko izvajamo tudi v primeru, če komasacijski udeleženci nimajo podatkov o vložkih oz. v aktivnem primeru ni podatkov DKN.


KRATEK OPIS OSNOVNIH UKAZOV

Ukazi modula KOMASACIJE se v GEOSu nahajajo v meniju Obdelava / Komasacija.

1. Razredi

Ko podatki o parcelah in lastnikih obstajajo, je najprej na vrsti določitev vrednostnih razredov. Zato moramo predhodno obvezno kreirati povezave – poligone, ki predstavljajo vrednostne poligone. Seveda morajo biti topološko pravilni, zaradi avtomatskega iskanja površin. V kolikor so ti poligoni različni od samih parcel, se morajo obvezno nahajati v svojih nivojih, zaradi enoličnega iskanja poligonov. Ko je ta ukaz aktiven, moramo najprej izbrati merodajne nivoje za poligone ter nato nadaljujemo z izborom poligonov. Ko izberemo poligon, se takoj ponudi vrednost cenilnih enot (c.e.) za ta vrednostni poligon. Če izberemo že obdelan poligon, se ponudi že dodeljena vrednost, kateri lahko tako popravimo. Vsi obstoječi vrednosti poligoni se v sliki prikazujejo z rastrsko šrafuro, ki je odvisna od vrednosti. V kolikor želimo podati vrednost c.e. = 0, moramo napisati zelo majhno vrednost npr. 1E-9. Podatek 0 namreč obstoječi poligon izbriše oz. ignorira vnos.


2. Komasacijski udeleženci

Naslednji korak je določitev komasacijskih udeležencev. Pri tem imamo na voljo dva načina.

2.1 Udeleženci posamezno

  

Z izborom ukaza se pojavi dialog, kjer je levo zgoraj lista (modra) za vnos in izbiro aktivnega udeleženca. Dodajanje poteka tako, da napišemo v zgornjo vrstico označbo udeleženca (številka ali ime) in to potrdimo z Enter. Tedaj se bo v spodnji listi ta udeleženec dodal. Aktivni udeleženec je tisti, ki je v listi označen. V kolikor imamo v primeru podatke o parcelah (centroidi) gremo na določevanje parcel z ukazom 'Dodaj parcelo', s katerim trenutno preidemo v sliko, ta dialog se pa zapre. V sliki na podlagi izbranih nivojev za poligone parcel izberemo centroid parcele. Pri tem je pomembno vedeti, da GEOS najde najbližji centroid, na podlagi katerega določi poligon parcele. Po uspešnem iskanju se poligon obarva in pojavi se pogovorno okno z informacijo o izbrani  parceli, lastnikih in izračunanih vrednostih na podlagi vrednostnih poligonov. V kolikor se parcela nahaja v več vrednostnih razredih se to tudi vidi, kajti podatki se zapišejo za vsak vrednostni razred posebej. Vrstni red v vrstici je : parcela, raba, razred, površina, c.e. ter vrednost. Če nam izbrana parcela ustreza jo upoštevamo in nadaljujejo z iskanjem naslednje parcele. Po določitvi vseh parcel z desnim gumbom miške (MD) zaključimo izbor parcel ter ponovno preidemo v dialog za komasacijske udeležence. V tem dialogu je več ukazov, ki so namenjeni za manipulacijo z udeleženci, med drugim tudi shranjevanje in nalaganje, kar pride v poštev takrat, ko je primer GE6 za določitev udeležencev različen od primera GE6 za obdelavo tabel. V spodnji listi so prikazane vse parcele, katere pripadajo aktivnemu udeležencu. S spodnjimi ukazi lahko editiramo izbrane parcele v listi (ML + CTRL). Z ukazom 'Kreiraj odločbo' lahko izpišemo odločbo, seveda šele po predhodni obdelavi table. Polje Odbitek % nam v primeru , ko kliknemo nanj, izračuna skupno vsoto površin in vrednosti vseh komasacijskih udeležencev. Tako si lahko matematično izračunamo odbitek, če poznamo tudi celotno vrednot obdelovane table. Vrednost table izračunamo že prej z ukazom 'Komasacija / Vrednost'.

2.2 Udeleženci – vsi iz P.L.

Ta ukaz lahko naenkrat samodejno zgenerira vse komasacijske udeležence na podlagi vseh obstoječih centroidov parcel. Pri tem moramo še določiti, v katerih nivojih so merodajni poligoni parcel. Pri tem preračunu program preverja že obstoječe udeležence in jih doda samo v primeru, ko še ne obstajajo. Prav tako se v praksi dogaja, da ima ena parcela lahko več centroidov (vrst rabe), katere pa v sliki ne vidimo. V takem primeru program take parcelne dele tudi izpiše in jih tudi upošteva pri preračunu vrednosti. V kolikor želimo vplivati na položaj teh poligonov vrste rab v vrednostnih poligonih, moramo seveda imeti njihove centroide vidne v sliki znotraj ustreznega novega poligona. Po opravljenem preračunu dobimo informacijo, koliko novih komasacijskih udeležencev se je dodalo. Za pregled in editiranje udeležencev uporabimo ukaz Komasacija / Udeleženci posamezno.


3. Tabla

V tem dialogu obdelujemo table. Na levi strani so grafično predstavljene vrednosti cenilnih enot in lista, kjer so table. Za novo tablo označimo 'Nova' ter nato 'Obdelava'. Preidemo v sliko, kjer izberemo nivoje, v katerem so merodajne povezave za poligon, ki predstavlja obod table. Z levim gumbom (ML) se nato poligon izbere in če je najden, se za trenutek tudi obarva. Dokler z desnim gumbom miške (MD) ne potrdimo, se najdeni poligon ne upošteva. Po pritisku na MD, program preračuna in tudi grafično prikaže vse vrednostne poligone znotraj table. Nato sledi izbor dveh točk, ki predstavljata osnovno smer za delitev. Če smo predhodno že izbrali smer, jo lahko ponovno pokličemo s tipko P. Po izbrani smeri moramo z ML izbrati začetno stran za iteracijo. Če je smer manjša od 45°, bo iteracija potekala vertikalno (stran: zgoraj ali spodaj), drugače pa horizontalno ( stran: levo ali desno). Na koncu še sledi vnos izbrane iskane vrednosti ter kateremu komasacijskemu udeležencu pripada ta vrednost.

 Pri vnosu vrednosti se pokaže lista z vsemi ustreznimi udeleženci in njihovimi aktualnimi vrednostmi, katere so še na voljo (upoštevan je že tudi odbitek). V kolikor iz liste z miško izberemo vrednost, se bo pri izboru udeleženca, le-ta samodejno ponudil. Ta postopek delitve ponavljamo tako dolgo dokler ne pridemo do ostanka, katerega na koncu zopet dodelimo enemu udeležencu. Table nikakor ni možno zaključiti, dokler ni v celoti razdeljena med udeležence. Ko ponovno preidemo v dialog za table, lahko nadaljujemo z obdelavo nove table ali z editiranjem že obstoječe. Če želimo spreminjati že obstoječo tablo, moramo še izbrati katere udeležence (parcele) bomo pri tem spreminjali. Z označevanjem udeležencev imamo vedno tudi grafično kontrolo poligonov. Z ukazom 'Obdelava' potem lahko ponovno določujemo nove delitve za izbrane poligone oz. udeležence. V bistvu se izbrani poligoni obnašajo kot svoja tabla. Po končanju se izbrani udeleženci / poligoni zamenjajo z novimi udeleženci / poligoni.

Na desni strani dialoga imamo polja za vnos podatkov parcele za izbranega udeleženca / poligona, katere potrdimo z ukazom 'Potrditev'. Ukaz 'Vložek' nam za izbranega udeleženca prikaže vložek parcel / vrednosti (če smo jih seveda predhodno izbrali).

Ukaz 'Točke' bomo izbrali šele takrat, ko bomo z novimi parcelami na podlagi vrednostnih delitev zadovoljni. Ta ukaz bo potem izračunal in dodal nove točke, ki so vsebovane v vseh novih parcelah. Pri tem bomo še morali izbrati nivoje povezav, za katere želimo, da vsebujejo nove točke na presekih z novimi povezavami. Pri tem bi rad poudaril, da nove točke na presekih ne bodo prekinile obstoječih starih povezav, to pa zaradi lažjega vzpostavljanja starega stanja (brišemo samo dodane točke). Vse te delitve povezav lahko na koncu avtomatsko dobimo pri preračunu topološke kontrole. Nove povezave bodo šle v nivo, katerega izberemo z gumbom zraven točk.

Stikali mm/cm določata, s kako natančnostjo koordinat točk se preračunavajo površine poligonov. Z ukazom Inicializacija dobimo ponovno preračunane vse poligone v izbrani natančnosti v zapisniku, kjer so razvidne tudi eventualne razlike površin in vrednosti.

Na dnu dialoga so še gumbi za grafično kontrolo obdelanih udeležencev, shranjevanje podatkov komasacije (KOM) ter +C za prenos podatkov novih parcel v sliko z njihovimi centroidi v izbran nivo.


4. Vrednost

S tem ukazom lahko takoj dobimo vrednost in površino izbranega poligona. Izbor merodajnih nivojev za povezave poligonov dobimo s pritiskom na poljubno tipko tipkovnice.


5. Naloži / Shrani

Ukaz za shranjevanje podatkov za komasacije (vrednostni poligoni, komasacijski udeleženci, table itd.)