Radimpex

ZEIA

TOWER

3D model builder

statična in dinamična analiza konstrukcij z dimenzioniranjem betonskih, jeklenih in lesenih elementov

Tower je grafični program za kompletno analizo vplivov v ravninskih in prostorskih konstrukcijah. Ta program, s svojimi učinkovitimi integriranimi orodji, ki so avtomatizirana in intuitivna, omogoča inženirjem povečanje hitrosti in kvalitete projektiranja. Verzija 8 je visoko-profesionalno programsko orodje visokih zmogljivosti, zasnovano na večletnih izkušnjah in najnovejših spoznanjih ekipe ekspertov, inženirjev in vrhunskih programerjev.

Radimpex

Osnovne možnosti
 • Statična analiza po teoriji I. in II. reda
 • Preračun stabilnosti konstrukcije (določitev kritičnih sil in uklonskih dolžin)
 • Preračun lastnih vrednosti (nihajne oblike in dobe konstrukcije)
 • Generiranje potresne obtežbe po različnih standardih (JUS, EC8, SNIP, ...)
 • Avtomatsko generiranje mreže končnih elementov
 • Avtomatsko generiranje mas v vseh vozliščih modela
 • Analiza vplivov skozi definirane faze gradnje objekta (montažne konstrukcije, sovprežne konstrukcije, itd.)
 • Temeljenje na elastični podlogi in zmožnost modeliranja tal kot elastični polprostor z definiranimi različnimi sloji preko poljubnega števila vrtin.
 • Modeliranje montažnih stropov z ortotropnimi ploščami
 • Grede in stebri spremenljivega prečnega prereza (grede z vutami, prizmatični stebri, lamelirani leseni nosilci, itd.)
 • Modeliranje togih zvez v vozliščih gred (offset gred - diagrami svetlih razponov)
 • Ekscentrično postavljanje gred in stebrov (realno modeliranje zamikov v ploščah, stebri skokovite spremembe prečnega prereza, itd.)
 • Analiza vplivov v prednapetih elementih konstrukcije (poljubna geometrija kablov in preračun izgub sile prednapenjanja)
 • Vnos popolnoma poljubnega karakterja in smeri delovanja obtežbe
 • Analiza vplivov premične obtežbe (definiranje popolnoma poljubne sheme in poti premične obtežbe)
 • Avtomatsko generiranje obtežbe na rotacijsko simetričnih delih modelov zaradi različnih naravnih pojavov: lastna teža, sneg, pritisk vode, zemlje, vetra.
 • Preračun zaradi temperaturnih vplivov in pomikov podpor.
 • Preračun relativnega pomika v ploščah in gredah.
 • Avtomatsko dimenzioniranje armirano betonskih, jeklenih in lesenih konstrukcij (EUROCODE, SNIP, DIN, JUS itd.)
 • Lahkotno kreiranje kvalitetne projektne dokumentacije z glavami, tekstualnimi poročili in grafičnimi bloki
 • Avtomatsko osveževanje projektne dokumentcije

Grafični vmesnik

 • Definiranje poljubnih ravnin za risanje
 • Simultana uporaba ravninskega in prostorskega risanja
 • Precizen izbor točk z risbe (dinamični osnap s kombiniranimi kriteriji)
 • Dinamični zoom in premik. Dinamična rotacija izometrijskega prikaza modela (orbit)
 • Manipulacija z elementi risbe (kopiranje, osno zrcaljenje, brisanje, rotiranje, podaljševanje, skrajševanje, kompleten undo/redo sistem obnove risbe, itd..)
 • Avtomatsko generiranje vertikalnih elementov konstrukcije
 • Avtomatsko generiranje rotacijsko simetričnih teles (sfera, kupola, obok, spirala)
 • Delo z bloki risbe (shranjevanje in branje poljubno izbranih delov modela)
 • Grupiranje poljubno izbranih delov modela v celote in umik vidnosti ostalim delom modela (vidnost samo stebrom, zidovi, tipska nadstropja, palice polnila, glavni nosilci, itd.)
 • Vizualizacija modela (DirectX render, sprehod kamere skozi objekt)

Obdelava rezultatov preračuna

 • Hitro iskanje ekstremnih vrednosti vplivov na celem modelu ali pa samo na izbrani skupini elementov (ekstremne vrednosti osnih sil samo v stebrih, maksimalni upogibni momenti v ploščah tipskega nadstropja, maksimalni pomiki samo zidov, itd.)
 • Prikaz rezultatov, tako na celem prostorskem modelu, kot na njegovih posameznih delih (v izbranem okvirju, zidu, etaži, temeljih, poljubno definiranem pogledu, itd).
 • Prikaz rezultatov v ploskovnih elementih s pomočjo izolinij in diagramov vzdolž poljubno podane linije preseka
 • Prikaz vplivov v linijskih elementih s pomočjo diagramov in gradientom barve.
 • Prikaz reakcij podpor s smerjo in intenziteto.
 • Diagrami razporeditve napetosti v sovprežnih prečnih prerezih skozi definirane faze gradnje
 •  Vplivi v posameznih delih sovprežnega prečnega prereza
 • Istočasni prikaz vplivov v vseh stebrih in zidovih enega nivoja (vpogled v razporeditev vplivov zaradi potresa na vse stebre in zidove enega nadstropja, prerazporeditev osnih sil zaradi vertikalne obtežbe na stebre in zidove danega nivoja, itd.)
 • Prikaz in animacija nihajnih oblik in deformiranega modela
 • Popolnoma avtomatizirano dimenzioniranje armirano betonskih, jeklenih in lesenih konstrukcij (JUS, EUROCOD, SNIP, DIN, itd.)
 • Osvajanje armature v armirano betonskih konstrukcijah z avtomatskim kreiranjem armaturnih načrtov in exportom v naš program “ArmCad 6/2005”.
 • Razen 32 bitne verzije obstaja tudi 64 bitna verzija - EXPERT s še večjo kapaciteto preračuna in obdelave rezultatov ter povečane hitrosti.

Radimpex


Radimpex


Radimpex


Radimpex