Tower 7 - novosti


Spoštovani uporabniki,

ta dokument ima spisek vgrajenih  novosti v verziji 7 glede na Tower 6 (navedene so tudi izjeme, katere še niso končane in bodo vgrajene  v naslednjih Build-ih). Vsebino sestavljajo samo najpomembnejše novosti, izpuščene so manjše spremembe.

Prav tako kot je že običajno, se bo Tower7  še dalje izboljševal in nadgrajeval, tako je tudi za to fazo predvideno nekaj  pomembnih tem.

Navodila Tower7 - razlike glede na Tower6 (PDF, 6 MB)


1. Modeliranje

·       Modeliranje elasto-plastičnega obnašanja elementov konstrukcije z vnosom meje plastifikacije - elasto-plastični (E-P) mejni  pogoji v plošči, E-P členki v gredah/stebrih, E-P obnašanje  podpor, E-P link elementi.

·       Možnost modeliranje tal glede na elastični polprostor. Možnost definiranja slojev z različnimi lastnostmi in topologije preko poljubnega števila vrtin [programiranje je končano, je v fazi testiranja].

·       Precejšen napredek pri modeliranju in analizi zidanih konstrukcij ali konstrukcij z opečnimi zidovi. Uveden je novi material, omogočeno je avtomatizirano generiranje ustreznih robnih pogojev na konturah takih zidov in omogočeno je definiranje linij z elasto-plastičnim obnašanjem z vnaprej definirano nosilnostjo.

2. Obtežbe

·       Površinska obtežba po gredni brani – standardna entiteta površinske obtežbe, ki v sebi vsebuje podatke o gredah na katerih deluje. To je zamenjava za konverter obtežb,  ki je trajno konvertiral površinsko obtežbo v niz koncentriranih ali linijskih sil, kjer se je  pojavil problem naknadne spremembe intenzitete obtežbe (staro orodje "konverter obtežbe "  še dalje ostaja).

·       Linijska obtežba "po projekciji" - za lažji vnos obtežbe snega na poševne in ločne nosilce.

·       Možnost, da se nekemu "običajnemu" obtežnemu primeru pred preračunom dodeli status "seizmični", da bi se preračun tega obt. primera naredil s seizmičnim modelom.

·       Omogočeno je da točkovna obtežba istočasno vsebuje tri komponente sil in tri komponente momentov.

·       Omogočeno je da premična obtežba vsebuje upogibni moment - linijski in točkovni.

·       Potek kabla za prednapenjanje je lahko podan še na en način, s 'Spline' - gladke krivulje tretje stopnje. Novi način vnosa parametrov, preračun dolžine elastičnega skrčka kabla.

·       Obtežbe tal v čarovniku za obtežbe so lahko definirane kot aktivni, pasivni ali mirni pritisk.

3. Seizmična analiza

·       Možnost vnosa poljubne smeri seizmičnega delovanja za multimodalne seizmične obtežne primere.

·       Možnost upoštevanja efektov slučajne torzije v multimodalni seizmični analizi.

·       Pomoč pri določitvi parametrov za preračun faktorja obnašanja po EC8.

·       Možnost vnosa faktorja participacije in spektralne krivulje za vsak seizmični (smer) obtežni primer  posebej.

·       Možnost modeliranja programiranega obnašanja konstrukcije pri seizmičnem delovanju z definiranjem elasto-plastičnih členkov z mejno plastifikacijo.

·       Diagnostika nihajnih tonov - ocena faktorja angažiranja mase vsakega tona pred seizmičnim preračunom in odkrivanje tonov za lokalna nihanja kot tudi mesta, kjer so se pojavila lokalna nihanja.

4. Uporabniški vmesnik

·       Okno z 2D pogledom vsebuje zavihke zadnjih aktivnih nivojev/okvirjev/pomožnih pogledov, ki omogočajo trenutno spremembo trenutno aktivnega 2D pogleda.

·       Skupine izbora – možnost definiranja do 64 skupin entitet, ki se lahko izberejo z eno potezo. Uvedena je tud hitra tim."predhodna selekcija" - ponoven izbor predhodno izbrane skupine entitet.

·       Sprememba v načinu prikaza modela v 3D pogledu - "Tekoči 2D pogled" prikazuje še zraven bledi ostanek modela.

·       Prikaz karakteristik in lastnosti entitet nad katerimi se nahaja miška. Možnost vplivanja na vsebino in količino prikazanih informacij.

·       Povečanje maksimalnega števila skupin skrivanja z 32 na 64.

·       Omejeni Orbit - enostavnejši za uporabo in z naravnejšim obnašanjem.

·       Večkratna selekcija v dialogih za sete gred in plošč omogoča masovno dodelitev materiala.

5. Obdelava rezultatov

·       Orodje za preračun relativnega upogiba gred.

·       Prikaz numeričnih vrednosti diagramov v izolinijah v 3D pogledu, reliefni prikaz izolinij v 3D pogledu.

·       Izvoz dela preračunanega modela z zmožnostjo, da se notranje sile v gredah/stebrih in ploščah/zidovih, ki se ne izvažajo in so v zvezi z  delom konstrukcije ki se izvaža, pretvorijo v zunanje obtežbe.

·       Prikaz rezultante (položaj in intenziteta) reakcije površinske podpore z možnostjo,  da uporabnik sam definira točko glede na katero se bo izvršila redukcija vplivov i določitev rezultante.

·       Uvoz kombinacij obtežb iz drugega modela  - shramba za kombinacije – shranjevanje trenutno definiranih kombinacij z možnostjo da se uporabijo kasneje, po spremembah in ponovnem preračunu.

·       Prikaz opisa entitet, setov in oznak pozicij, intenzitete obtežb tudi v 3D oknu.

·       Prikaz numeričnih vrednosti izolinij vplivov v površinskih entitetah tudi v 3D pogledu.

·       Omogočena je sprememba tona v dialogu za animacijo nihajne oblike.

·       Generiranje tekstualnega poročila za aktivni obtežni primer - ovojnica, sedaj omogoča, da uporabnik sam izbere za katere obtežne primere bo obtežba generirana.

·       Filtriranje kombinacij obtežb – izločanje dvojnih , sortiranje po številu vključenih obtežb, izločitev vseh koeficientov in možnost njihove večkratne dodelitve.

·       Dodatno kotiranje diagrama vplivov (notranjih statičnih količin) je omogočeno tudi za prereze v plošči.

6. Dimenzioniranje betona

·       Avtomatizacija analize seizmičnih zidov – avtomatsko se dimenzionira poljubno število zidov po višini (za več etaž naenkrat), kjer se avtomatsko določi prereze, za katere je potrebno prikazati poročilo (uporabnik ima pri tem možnost tudi da sam po svoji želji doda dodatne prereze v poročilo). Upoštevajo se tudi odprtine v zidovih. 'Dimenzionar' seizmičnih zidov se shrani v datoteko z rezultati betona in se ne mora vsako pot na novo definirati.

·       Razširitev funkcionalnosti pri dimenzioniranju seizmičnih zidov. Omogočen je način dimenzioniranja "dominantni moment" kot tudi preračun armature za prevzem strižnih sil po pravilih za grede, s čimer se omogoča uporaba tega ukaza tudi za nesimetrično dimenzioniranje pri zidnih nosilcih.

·       Položaj prereza in parametri za definiranje seizmičnih zidov se ne izgubijo po izhodu iz programa in se shranijo skupaj z rezultati dimenzioniranja betona.

·       Generiranje interakcijskega diagrama in kontrola nosilnosti armiranobetonskega stebra/grede.

·       Kontrola preboja plošč po TPBK predpisih.

·       Kontrola preboja plošč po SNIP predpisih [programiranje je končano, je v fazi je testiranja].

·       Kontrola plošč na preboj se lahko izvede tudi v 2D modelih (na mestih točkovnih podpor) in se lahko izvede na mestih kratkih zidov (zidov z dimenzijami stebra).

·       Pri osvajanje armature v gredah je omogočeno dodajanje računsko nepotrebne iteracije armature. Olajšano delo z iteracijami armature z vnosom v listo iteracij v dialogu.

·       V kalkulatorju za dimenzioniranje betonskega prereza je omogočen vnos niza vplivov, za katere se bo dimenzioniranje izvedlo - preračun armature za ovojnico vplivov.

·       Omogočena nastavitev gostote točk gred/stebrov v katerih se bo dimenzioniralo.

·       Multiselekcija v dialogu za shemo kombinacij zaradi lažjega vnosa vrste obtežbe, trajnosti, alternativnosti in medsebojne kombinacije-izključevanja.

·       Omogočena je dodelitev istih podatkov vsem palicam ali ploščam istega seta pri vnosu lokalnih vhodnih podatkov.

·       Kontrola stanja napetosti v zidanih zidovih.

·       Izvoz armature plošč v ArmCAD - spajanje območij armiranja v primerih 'kapitlov' (območje znotraj območja) v coni, kjer so robovi plošče poravnani z armaturo.

·       Opcija da se inicialno dimenzioniranje plošč vrši po podanem lokalnem koordinatnem sistemu vsake plošče (do sedaj je inicialna smer postavljanja armature bila določena s koordinatnim sistemom, v katerem se plošča vidi v 2D pogledu). S tem se omogoča, da se tudi brez vnosa območja armiranja dobi prikaz računsko potrebne armature postavljene v želeni smeri.

7. Dimenzioniranje jekla in lesa

·       Filter za prikaz dimenzioniranih palic z izkoriščenostjo v podanem obsegu ali samo tistih z najekstremnejšo izkoriščenostjo - po vsakem setu palice posebej.

·       Omogočena je dodelitev istih podatkov vsem palicam istega seta pri vnosu lokalnih vhodnih podatkov.

·       dimenzioniranje Z, C, Omega, Sigma profila [programiranje je v teku].

·       Možnost preimenovanja družin profilov v bazi profilov.

8. Editor papirja in poročila

·       Vnos novih tekstov v grafične bloke – poljubni teksti na poljubnem mestu.

·       Naknadno menjavanje vsebine tekstualnih poročil – sprememba vrednosti, opisa...

·       Olajšana sprememba karakteristika blokov,  odsek s podatki karakteristik blokov je vedno prisoten in viden (sidran je pod drevesom, ki prikazuje strukturo poročila). Omogoča direktno spremembo in uporabo novih karakteristik na enem ali več izbranih blokih.

·       Olajšano kopiranje in premikanje blokov, večstranska selekcija vnosa blokov pred ali za določen blok ali na začetek ali konec fascikla.

·       Omogočeno je risanje okvirja na strani poročila - celega ali samo posameznih linij.

9. Razno

·       Možnost prenosa konfiguracijskih datotek z enega na drugi računalnik - izvedeno je "pakiranje" konfiguracijskih datotek v enoten arhiv, iz katerega je po tem mogoče vnesti vse ali samo izbrane konfiguracijske datoteke.

·       Zaklepanje Tower-jeve vhodne datoteke s šifro. Zaklenjena datoteka se bo lahko odprla in gledala, vendar se eventualne spremembe ne bodo mogle shraniti.

·       Kompaktnost inštalacije - cela inštalacija programa se sestoji iz samo ene izvršne datoteke – nanaša se tako na lokalno, mrežno in klientsko inštalacijo.

·       Možnost prilagoditve velikosti delovnih oken z dimenzijami monitorja - 4:3 ali 16:9.


Radimpex Software se zahvaljuje vsem uporabnikom programa, ki so s svojimi predlogi, sugestijami in kritikami doprinesli,  da je program boljši in kvalitetnejši.